Wykonanie obowiązku informacyjnego w zakresie ochrony danych osobowych

Niniejsza informacja została sporządzona w celu wykonania obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie zasad przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych, w tym w szczególności z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO)

 

Uprzejmie informujemy, że przetwarzamy Pana(i) dane osobowe.

 

  1. Administratorem Pana(i) danych osobowych jest: „GM COLOR” sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy (85-825), wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000214170, adres: ul Wojska Polskiego 65A, tel.: +48 52 515 35 35,
  2. Administrator przetwarza Pana(i) dane osobowe w celu:
   1. realizowania z Państwem umów handlowych lub innych umów,
   2. podjęcia działań przed zawarciem umowy na Państwa żądanie,
  3. Pana(i) dane osobowe są przetwarzane:
   1. w celu wykonania umowy, której są Państwo stroną lub podjęcia działań przed zawarciem umowy na Państwa żądanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – gdy są Państwo stroną umowy lub mają nią być w przyszłości,
   2. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – gdy są Państwo pracownikiem naszego aktualnego lub przyszłego kooperanta, w celu umożliwienia nawiązywania kontaktu z naszym aktualnym lub przyszłym kooperantem w celu wykonania umowy, której jest on stroną lub podjęcia działań przed zawarciem umowy na jego żądanie; ponadto w celu: dochodzenia roszczeń, prowadzenia księgowości, uzyskania finansowania i prowadzenia inwestycji, zawierania umów ubezpieczeniowych, ochrony Państwa danych osobowych oraz danych Administratora,
  4. Pozyskujemy Państwa dane osobowe należące do następujących kategorii:
   1. Imię i nazwisko,
   2. Adres podmiotu lub korespondencyjny,
   3. Numer telefonu,
   4. Adres email,
   5. NIP,
   6. REGON,
   7. PESEL.

   Wszystkie dane są udzielane bezpośrednio przez Pana(ią) lub Pana(i) pracodawcę w toku nawiązywania kontaktów gospodarczych albo pozyskane ze źródeł publicznych np. Internet, książki telefoniczne.

  5. Odbiorcami Pana(i) danych osobowych są pracownicy Administratora, podmioty działające na zlecenie Administratora (np. doradcy IT, doradcy energetyczni, kancelarie prawne, biura rachunkowe, banki, faktorzy, leasingi, przewoźnicy, spedytorzy, kurierzy, organy publiczne, ubezpieczyciele, handlowcy).
  6. Chronimy Państwa dane osobowe i nie przekazujemy ich do Państw trzecich, ani do innych kontrahentów z zastrzeżeniem ust. 5.
  7. Okres przetwarzania danych osobowych odpowiada okresowi trwania współpracy oraz 10 lat po jej zakończeniu w celach: realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności podatkowego i dochodzenia roszczeń.
  8. Przysługuje Panu(i) prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, które Pana(i) dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jak również do przenoszenia danych.
  9. Przysługuje Panu(i) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Pana(i) danych osobowych jest niezgodne z RODO lub innymi powszechnie obowiązującymi przepisami,
  10. W przypadku osobistego podania danych osobowych informujemy, że ich przekazanie jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do realizacji umów z Panem(ią) lub Pana(i) pracodawcą. W przypadku braku podania danych osobowych, niemożliwe jest prowadzenie kontaktów handlowych lub zawieranie jakichkolwiek umów.
  11. Administrator nie wykorzystuje danych do procesów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Nasza strona przetwarza Dane Osobowe, które możesz przekazać dobrowolnie podczas wypełniania formularzy. W pełni decydujesz o swoich danych osobowych i masz prawdo do ich usunięcia.W celu zapewnienia usług najwyżej jakości, serwis korzysta również z plików cookies.

Skip to content