Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży „GM Color” Sp. z o.o.

I. Definicje

Sprzedawca – „GM Color” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Bydgoszczy, przy ulicy Wojska Polskiego 65A, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000214170, NIP 9671196532.
Nabywca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej nabywająca we własnym imieniu towary oferowane przez Sprzedawcę.
Towar – towary produkcyjne / handlowe oraz usługi będące w ofercie handlowej Sprzedawcy.
Termin dostawy – termin dostępności / wysyłki / odbioru towaru.
Zamówienie – pisemne oświadczenie Nabywcy dotyczące chęci zakupu towarów z oferty handlowej Sprzedawcy określające dokładną nazwę i adres Nabywcy, szczegółową specyfikację zamawianych towarów, ilość zamawianych towarów, postulowany termin dostawy, postulowane warunki dostawy, postulowane miejsce odbioru/dostawy towarów, uzgodnioną ze Sprzedawcą cenę z określeniem waluty, uzgodniony ze Sprzedawcą termin płatności.
Zamówienie standardowe – zamówienie na towar będący w ofercie handlowej Sprzedawcy.
Zamówienie ramowe (buforowe) – zamówienia towarów produkowanych przez Sprzedawcę na bufor dla Nabywcy, których dostawa rozłożona jest w okresie do 2 miesięcy (chyba, że strony uzgodnią inaczej) od daty wyprodukowania i realizowana na podstawie wywołań towaru przez Nabywcę zgodnie z maksymalną datą odbioru towaru wskazaną na potwierdzeniu zamówienia buforowego.
Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia – osoba fizyczna reprezentująca Nabywcę we wszelkich bieżących sprawach wynikających oraz/lub związanych z zawarciem lub wykonaniem umowy sprzedaży, a w szczególności uzupełnienia, ograniczenia, rozszerzenia, zmiany lub w inny sposób modyfikacji zamówienia, negocjowania cen towarów oraz/lub negocjowania warunków dostaw, zgłaszania reklamacji, podpisywania dokumentów. W powyższym względzie w sytuacji braku odmiennych pisemnych zastrzeżeń w treści zamówienia, domniemywa się, że osoba wskazana w zamówieniu upoważniona jest do występowania w imieniu i na rzecz Nabywcy w każdej kategorii spraw wynikających oraz/lub związanych z zawarciem lub wykonaniem umowy sprzedaży.
Przyjęcie zamówienia – informacja przesłana przez Sprzedawcę do Nabywcy z której jasno wynika, że Sprzedawca przyjął zamówienie do realizacji.
Potwierdzenie zamówienia standardowego – informacja przesłana przez Sprzedawcę do Nabywcy która zawiera nazwę zamawiającego (Nabywcy), specyfikację zamówionego towaru, ilość towaru przyjętego do realizacji, cenę należną do zapłaty, warunki i miejsce dostawy oraz termin realizacji wysyłki zamówienia.
Potwierdzenie zamówienia buforowego – informacja przesłana przez Sprzedawcę do Nabywcy, która zawiera nazwę zamawiającego (Nabywcy), specyfikację zamówionego towaru, ilość towaru przyjętego do realizacji, cenę należną do zapłaty, warunki i miejsce dostawy, datę dostępności towaru oraz maksymalną datę odbioru towaru.

II. Zakres obowiązywania

 1. Niniejsza Ogólne Warunki Sprzedaży „GM Color” sp. z o.o. (w dalszej części O.W.S.) zgodnie z treścią art. 384 kodeksu cywilnego określają i regulują warunki i zasady zawierania, obowiązywania oraz realizacji umów zawieranych przez „GM Color” Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, w zakresie sprzedaży towarów objętych ofertą handlową „GM Color” Sp. z o.o..
 2. Postanowienia O.W.S. stanowią każdorazowo integralną część zawieranych przez Sprzedawcę umów sprzedaży towarów, chyba że strony na mocy wyraźnych pisemnych uzgodnień postanowią odmiennie. W takim przypadku wszelkie zmiany, dodatkowe uzgodnienia, uzupełnienia, zawieszenia, wyłączenia postanowień niniejszych O.W.S. wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Niniejsze O.W.S. doręczane są Nabywcy w formie pliku PDF jako załącznik do oferty złożonej przez Sprzedawcę lub potwierdzenia zamówienia. W sytuacji, w której Sprzedawca pozostaje z Nabywcą w stałych stosunkach handlowych, doręczenie niniejszych O.W.S. następuje wraz z pierwszą ofertą, potwierdzeniem pierwszego zamówienia i zwalnia Sprzedawcę z obowiązku doręczania O.W.S. przy każdorazowym zamówieniu, chyba że O.W.S. uległyby zmianie w stosunku do uprzednio doręczonych.
 4. O.W.S. dostępne są, celem zapoznania się z ich treścią pod adresem: https://gmcolor.pl/ows/

III. Zawarcie umowy

 1. Na warunkach i zasadach określonych w niniejszych O.W.S. Sprzedawca umożliwia Nabywcy zakup towarów objętych ofertą handlową Sprzedawcy, a Nabywca zobowiązuje się do ich odbioru (w ustalonym terminie) oraz zapłaty ustalonej ceny, w uzgodnionym terminie.
 2. Sprzedawca uprawniony jest do wstrzymania lub odmowy realizacji zamówienia już potwierdzonego w przypadkach i na zasadach określonych w O.W.S.
 3. Nabywca składa każdorazowo Sprzedawcy zamówienie w formie pisemnej. Strony dopuszczają składanie zamówień za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie przez Nabywcę stosownego zamówienia oraz potwierdzenie zamówienia przez Sprzedawcę. Strony dopuszczają wysyłanie potwierdzenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Przyjęcie zamówienia w każdym przypadku wymaga pisemnego potwierdzenia warunków i terminu dostawy towaru przez Sprzedawcę.
 6. Brak potwierdzenia zamówienia oznacza odmowę przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji.
 7. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z dniem dostarczenia Nabywcy potwierdzenia zamówienia.
 8. Ze względów technologicznych na warunkach ustalonych przez Sprzedawcę, Strony dopuszczają możliwość dostawy +/- 5% ilości zamawianego towaru (odchyłka ilościowa).

IV. Cena oraz warunki płatności

 1. Podane w ofertach ceny nie zawierają podatku VAT. Kwota netto każdej z wystawionych faktur zostanie powiększona o podatek od towarów i usług, według stawek obowiązujących w dacie wystawienia faktury VAT.
 2. Nabywca zobowiązany jest dokonać płatności za towar zgodnie z terminem na konto wskazane na fakturze.
 3. Dniem zapłaty jest dzień wpływu należności na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 4. Za nieterminową zapłatę Sprzedawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie.
 5. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Nabywcy z obowiązku zapłacenia ceny w ustalonym terminie.

V. Warunki dostaw

 1. W przypadku gdy uzgodnione warunki realizacji zamówienia wskazują dostawę towarów do miejsca przeznaczenia (wskazanego w zamówieniu) środkami transportu Sprzedawcy oraz/lub podmiotów, którym usługę transportową powierzył (umowa realizowana na bazie DAP i DDP), na Nabywcy spoczywa obowiązek zapewnienia ażeby w terminie ustalonym jako dzień obioru, we wskazanym w zamówieniu miejscu, znajdowała się Osoba Upoważniona do Odbioru Towaru.
 2. Nabywca  stwierdza  odbiór  towaru  poprzez  czytelny podpis  upoważnionej osoby na liście przewozowym, dokumencie WZ i przystawienie pieczątki firmowej Nabywcy.
 3. W przypadku odbioru towaru przez Nabywcę dokument WZ przekazywany jest drogą e- mail (w przypadku odbioru towaru przez firmę spedycyjną) lub przekazywany kierowcy (w przypadku odbioru przez pracownika Kontrahenta), a następnie po podpisaniu i opieczętowaniu przez upoważnionego pracownika Nabywcy odsyłany do Dostawcy na adresy e-mail: magazyn@gmcolor.pl
 4. Sprzedawca realizuje sprzedaż na bazie Incoterms 2020, Nabywca wyraża zgodę na takie postanowienie.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu dostawy lub inne opóźnienie w wykonywaniu Umowy spowodowane przyczynami niezależnymi od Sprzedawcy (Siła wyższa).
 6. Nabywca zostanie niezwłocznie poinformowany o niedostępności zamówionych towarów lub opóźnieniach w dostawie.
 7. W przypadku umów realizowanych na bazie EXW z magazynu Sprzedającego, Nabywca jest zobowiązany do odbioru zamówionych towarów w miejscu i terminie ustalonym na dzień odbioru/dostawy.
 8. W przypadku umów realizowanych na bazie EXW z magazynu Sprzedającego, Nabywca pomimo wezwań do odbioru towaru nie odbiera towaru w przeciągu 30 dni od daty realizacji zamówienia uznaje się, że Sprzedawca spełnił swoje świadczenie wynikające z umowy sprzedaży, prawo własności towaru przeszło na Nabywcę, a Sprzedającemu przysługuje zapłata za Towar w ustalonej wysokości.
 9. Sprzedawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT.
 10. W przypadku umów realizowanych dla zamówień ramowych (buforowych) Nabywca pomimo wezwań do odbioru towaru nie odbiera towaru lub nie wywołuje dostawy w przeciągu 30 dni od maksymalnej daty odbioru towaru uznaje się, że Sprzedawca spełnił swoje świadczenie wynikające z umowy sprzedaży, prawo własności towaru przeszło na Nabywcę, a Sprzedającemu przysługuje zapłata za Towar w ustalonej wysokości.
 11. W sytuacji gdy towar, którego prawo własności przeszło na Nabywcę na podstawie pkt 8 i 10 powyżej niniejszych O.W.S., znajduje się w magazynie Sprzedawcy, a Nabywca ciągle nie odbiera towaru po upływie 60 dni od daty realizacji zamówienia (dla zamówienia standardowego) oraz/lub 60 dni od maksymalnej daty odbioru towaru (dla zamówienia ramowego (buforowego)) uznaje się za towar porzucony stosownie do zapisów art. 180 k.c., i Sprzedawca może dysponować towarem według własnego uznania.
 12. Sprzedawcy przysługuje prawo do obciążenia Nabywcy kosztami zniszczenia towaru porzuconego, jak też kosztami jego przechowania.
 13. W stosunku do towarów odbieranych po terminie dostawy Sprzedawcy przysługuje prawo wstrzymania wydania towaru, do momentu uregulowania należności za magazynowanie towaru w okresie od daty planowanej dostawy do daty faktycznego odbioru towaru.

VI. Reklamacje

 1. Nabywca ma obowiązek potwierdzenia odbioru towarów (odbiór ilościowy) niezwłocznie w dniu ich otrzymania. Dostarczona ilość produktów będzie weryfikowana na podstawie ilości wykazanej w dokumentach przewozowych, a w przypadku sprzedaży eksportowej – w dokumentach celnych. Sprzedawca nie przyjmuje reklamacji dotyczących ilości produktów, jeśli nie są wykazane w dokumentach, o których mowa wyżej w momencie dostawy.
 2. Podpisane przez Osobę Upoważnioną do Odbioru Towaru dokumenty WZ oraz/lub dokumenty przewozowe bez dodatkowej adnotacji, stanowią dla Sprzedawcy dowód przyjęcia danej partii towaru bez zastrzeżeń ilościowych.
 3. W przypadku gdy dostawa odbywa się przy udziale przewoźnika, wszelkie ubytki (braki ilościowe) spowodowane uszkodzeniem opakowania towarów muszą być stwierdzone w formie protokołu reklamacyjnego sporządzonego w dniu odbioru/dostawy towarów przez Osobę Upoważnioną do Odbioru Towaru oraz potwierdzonego przez kierowcę, który świadczył usługę transportową. W przypadku braków ilościowych protokół musi wskazywać rozbieżności pomiędzy faktycznie dostarczonym towarem a dokumentacją WZ i/lub listem przewozowym (ilość usypu).
 4. Protokół reklamacyjny wraz z dokumentacją zdjęciową potwierdzającą uszkodzenie opakowania powinien zostać wysłany na adres e-mail: magazyn@gmcolor.pl
 5. Reklamacje ilościowe spowodowane uszkodzeniem opakowania towarów Sprzedawca rozpatrywał będzie w możliwie krótkim terminie, nie przekraczającym 14 dni roboczych od daty doręczenia reklamacji.
 6. W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji ilościowej, Sprzedawca w uzgodnieniu z Nabywcą dostarczy brakującą ilość towarów w terminie uzgodnionym przez przedstawicieli Sprzedawcy oraz Nabywcy lub wystawi fakturę korygującą na wartość odpowiadającą brakującej ilości.
 7. W przypadku towaru jakakolwiek odpowiedzialność ponoszona przez Sprzedawcę, w tym także z tytułu niespełnienia przez dostarczone towary wymogów specyfikacji, brak dostawy lub dostawę niekompletną jest ograniczona do wysokości ceny zakupu danych towarów. W razie uznania reklamacji przez Sprzedawcę w zakresie wskazanym powyżej, Sprzedawca uprawniony jest według własnego wyboru do wymiany towarów, które nie spełniają wymogów na nowe wolne od wad lub do zwrotu ceny.
 8. Warunkiem wymiany towaru wskazanego w punkcie 7 (powyżej) lub zwrotu ceny przez Sprzedawcę jest złożenie przez Nabywcę pisemnej reklamacji w terminie 30 dni od odbioru towarów i – na żądanie Sprzedawcy – zwrot towarów do Sprzedawcy w stanie, w jakim otrzymał je Nabywca (w terminie 14 dni od otrzymania żądania od Sprzedawcy).
 9. W przypadku uznania reklamacji przez Sprzedawcę, oraz gdy Sprzedawcy będzie przysługiwało roszczenie do Producenta Towaru, Nabywca zobowiązuje się współdziałać ze Sprzedawcą w celu skompletowania dokumentacji związanej z roszczeniem Sprzedawcy względem Producenta.

VII. Siła wyższa

 1. Siła wyższa oraz/lub inne okoliczności niezależne od Sprzedawcy lub jego dostawców, upoważniają Sprzedawcę do całkowitego wstrzymania dostaw lub ich przesunięcia, w zakresie i na okres trwania powstałych przeszkód. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie Nabywcy w wyniku opóźnienia lub wstrzymania dostaw z wyżej podanych powodów.
 2. Przez pojęcie siły wyższej Strony rozumieć będą zdarzenia, które są niezależne od woli Sprzedającego, które nie można było przewidzieć i które są zewnętrzne w stosunku do Sprzedawcy. Siła wyższa oznacza między innymi problemy pracownicze, strajki, pożar, wypadki, powódź, wojnę, brak transportu lub brak materiałów (surowców) czy energii, działania rządowe lub wymogi i inne podobne zdarzenia, na które Sprzedawca nie ma wpływu.
 3. Jeżeli okoliczności siły wyższej będą trwały dłużej niż 30 dni, przedstawiciele Sprzedawcy oraz Nabywcy podejmą decyzję co do możliwości dalszej kontynuacji umowy. W przypadku podjęcia decyzji w przedmiocie rozwiązania umowy, rozwiązanie umowy nastąpi bez ponoszenia jakichkolwiek skutków finansowych, z zastrzeżeniem zapłaty przez Nabywcę należności za dostarczone i odebrane towary oraz innych należności wynikających ze zrealizowanych umów sprzedaży.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. W każdym przypadku, gdy wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających oraz/lub związanych z realizacją umów sprzedaży objętych niniejszymi O.W.S. powstaje odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedawcy wobec Nabywcy, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność jedynie za rzeczywistą, udokumentowaną stratę Nabywcy, z wyłączeniem utraconych korzyści.
 2. Bez pisemnej zgody Sprzedawcy, Nabywca nie jest uprawniony do przenoszenia, w całości lub w części, praw lub obowiązków wynikających oraz/lub związanych z realizacją umów sprzedaży objętych niniejszymi O.W.S. na osoby trzecie.
 3. Prawem właściwym w każdej kategorii spraw wynikających oraz/lub związanych z zawarciem lub wykonaniem umów sprzedaży objętych niniejszymi O.W.S. jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami O.W.S. do praw i obowiązków Stron umowy sprzedaży zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Wszelkie ewentualne spory oraz/lub roszczenia mogące powstać miedzy Stronami w każdej kategorii spraw wynikających oraz/lub związanych z zawarciem lub wykonaniem umów sprzedaży objętych niniejszymi O.W.S., w szczególności wynikających oraz/lub związanych z zawarciem, treścią, obowiązywaniem, rozwiązaniem, unieważnieniem oraz/lub realizacją zobowiązań wynikających z umów sprzedaży, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

 

Nasza strona przetwarza Dane Osobowe, które możesz przekazać dobrowolnie podczas wypełniania formularzy. W pełni decydujesz o swoich danych osobowych i masz prawdo do ich usunięcia.W celu zapewnienia usług najwyżej jakości, serwis korzysta również z plików cookies.

Skip to content